Informujemy, że na terenie województwa lubelskiego w roku 2016 na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przeprowadzono badanie społeczne pt.: „Diagnoza skali przemocy w rodzinie, charakterystyka osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie oraz skuteczność i efektywność działań instytucjonalnych przeciwdziałających zjawisku przemocy w rodzinie w województwie lubelskim”. Celem niniejszego badania była ocena realizacji zadań ustawowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez wszystkie jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe, w okresie lat 2012-2015 w województwie lubelskim.

W związku z tym chcielibyśmy zachęcić Państwa do zapoznania się z wynikami Raportu, który dotyczy następujących zagadnień:

  • Skali problemu przemocy w rodzinie w latach 2012-2015 (w tym skali przemocy
    w podziale na jej różne typy).
  • Charakterystyki osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w latach 2012-2015 (w tym ich ilości i cech społeczno-demograficznych).
  • Opisu wsparcia z jakiego skorzystały osoby doświadczające przemocy w rodzinie
    w latach 2012-2015.
  • Opisu wsparcia z jakiego skorzystały osoby stosujące przemoc w rodzinie w latach 2012-2015.
  • Oceny dostępności wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w regionie.
  • Propozycji ulepszenia wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w regionie.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim podmiotom zaangażowanym w udostępnienie powyższych danych i współpracujących z ankieterami.

Raport z badania społecznego pn. „Diagnoza skali przemocy w rodzinie, charakterystyka osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie oraz skuteczność

i efektywność działań instytucjonalnych przeciwdziałających zjawisku przemocy w rodzinie w województwie lubelskim” autorstwa: Artura Janiszewskiego i Agaty Zakrzewskiej.

Wyniki badania prowadzonego przez Firmę ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

Raport_Diagnoza skali przemocy w woj. lubelskim 2016 r.