Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne trzydniowe szkolenie: „Prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy”.

 Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne HOTEL FOCUS, al. Warszawska 109,
20-832 Lublin.

Terminy szkolenia:  Gr I: 29-30-31.10.2019 r.; Gr II: 4-5-6.11.2019 r.; Gr III: 5-6-7.11.2019 r.

 

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników teoretycznej
i praktycznej wiedzy w zakresie prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy.

 

Zakres merytoryczny szkolenia „Prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy”:

  1. Specyfika funkcjonowania osób stosujących przemoc w rodzinie – analiza cech osobowych sprawców przemocy.
  2. Przyczyny stosowania przemocy w rodzinie będące po stronie sprawców.
  3. Jak pracować ze sprawcą przemocy? Pierwszy kontakt, diagnoza sytuacji, interwencja, rodzaje oddziaływań adresowanych do sprawców przemocy.
  4. Uświadamianie własnej odpowiedzialności sprawcy za stosowanie przemocy w rodzinie.
  5. Unikanie mechanizmów manipulacji ze strony osób stosujących przemoc w rodzinie – zapobieganie minimalizacji, zaprzeczania i obwiniania w postawach sprawców przemocy
  6. Motywowanie do zmiany zachowań przemocowych.
  7. Realizacja oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych – założenia i metody pracy w ośmiu obszarach tematycznych zgodnie z metodą  Duluth.
  8. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy rodzinie: omówienie zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, aktów wykonawczych do ustawy, podstawowych zagadnień prawa karnego, rodzinnego i opiekuńczego związanych z ochroną rodzin przed przemocą, wzorów pism procesowych, odpowiedzialności służb i konsekwencji za niepodejmowanie działań w sytuacji przemocy rodzinie.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

  1. Zapoznać się z regulaminem.
  2. Czytelnie wypełnić i dostarczyć kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) na adres: Instytut Szkoleń Biznesowych, Skautów 11B, 20-055 Lublin lub faksem na numer   /81/ 470-71-74 lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@iszb.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: I Gr. do 23 października 2019r.; II Gr. do 25 października 2019r.;III Gr. do 24 października 2019.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych, wyżywienie, zakwaterowanie w trakcie szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Szkolenie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizuje firma: Instytut Szkoleń Biznesowych, Skautów 11B, 20-055 Lublin

 

Rekrutację na szkolenie prowadzi firma, której zlecono realizację usługi.

 

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Pani Dorota Piątek

tel. /81/ 473-51-55, kom. 881 955 844

fax. /81/ 470-71-74

e-mail: rekrutacja@iszb.pl

Regulamin rekrutacji

Karta zgłoszeniowa