O projekcie

  Projekt finansowany jest  ze środków unijnych w ramach programu II Oś priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu społecznego (DWF) w MRPiPS jest Instytucją Pośredniczącą dla Osi II PO WER w realizacji projektu „Szkolenie kadr […]

Cel i założenia projektu

  Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny […]

Beneficjenci

Beneficjenci szkoleń reprezentują różne szczeble samorządu terytorialnego i należą do nich: poziom zadań gminnych: asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka, poziom […]

Formy szkoleń i obszary tematyczne

 Platforma e-learningowa Multimedialne szkolenia e-learningowe – to jest forma uczenia na odległość bez fizycznego kontaktu z nauczycielem, gdzie stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer. E-learning odbywa się w czasie dogodnym dla uczącego się.  Umożliwia samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Egzaminy na platformie e-learnigowej mają za zadanie sprawdzenie poziomu nabytej […]

Szkolenia stacjonarne

  Szkolenia warsztatowe – jednodniowe 8h, tak zwane „powiatowe” (średnio po 10 szkoleń na powiat) Podstawowym założeniem tych szkoleń jest to, aby odbywały się najbliżej miejsca pracy uczestników i były dostępne dla wszystkich zainteresowanych, których tematyka dotyczy. Szkolenia mają mieć charakter warsztatowy i aktywizujący uczenie się przez doświadczenie, bo wykłady i treści merytoryczne (prawne, naukowe, […]

Kontakt

Biuro Regionalne Projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ul. Diamentowa 2 20-447 Lublin Osoby do kontaktu: Aneta Rydz – koordynator regionalny, tel. 81 528-76-24, e-mail: aneta.rydz@lubelskie.pl Elżbieta Oleszak – specjalista ds. analiz potrzeb szkoleniowych, tel. 81 -528-76-24, e-mail: elzbieta.oleszak.rops@gmail.pl

Minimalny zakres szkoleń

Minimalny zakres szkolenia z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze wraz z propozycją tematyki szkoleń określony w warunkach konkursu PO WER 2.8Szkolenie obejmuje następujące bloki tematyczne szkoleń: Szkolenia dla kadry zarządzającej Szkolenia na temat budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten […]

Aktualności

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniach realizowanych w […]

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl