Skip to content

Bliżej Rodziny

O projekcie

Projekt finansowany jest  ze środków unijnych w ramach programu II Oś priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych […]

Cel i założenia projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca […]

Beneficjenci

Beneficjenci szkoleń reprezentują różne szczeble samorządu terytorialnego i należą do nich: poziom zadań gminnych: asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby […]

Formy szkoleń i obszary tematyczne

 Platforma e-learningowa Multimedialne szkolenia e-learningowe – to jest forma uczenia na odległość bez fizycznego kontaktu z nauczycielem, gdzie stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer. E-learning odbywa się w czasie […]

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia warsztatowe – jednodniowe 8h, tak zwane „powiatowe” (średnio po 10 szkoleń na powiat) Podstawowym założeniem tych szkoleń jest to, aby odbywały się najbliżej miejsca pracy uczestników i były dostępne […]

Kontakt

Biuro Regionalne Projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ul. Diamentowa 2 20-447 Lublin Osoby do kontaktu: Aneta Rydz – koordynator regionalny, tel. 81 528-76-24, e-mail: aneta.rydz@lubelskie.pl Elżbieta Oleszak – specjalista […]

Minimalny zakres szkoleń

Minimalny zakres szkolenia z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze wraz z propozycją tematyki szkoleń określony w warunkach konkursu PO WER 2.8Szkolenie […]

Aktualności

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO […]