OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Realizacja projektu socjalnego oraz działań informacyjno-edukacyjnych dla 6 gmin z 4 powiatów województwa lubelskiego w ramach projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. – II kamień milowy.

LINK