Skip to content

Pomoc społeczna - 10. strona

Kierunki kształcenia dla osób pracujących lub chcących podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, uruchamiane w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznej Szkole Policealnej w Lublinie

Publiczna Szkoła Policealna z Lublina uruchamia w roku szkolnym 2015/2016 następujące kierunki kształcenia dla osób pracujących lub chcących podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej: Opiekun w domu pomocy społecznej […]

  , |

Wykaz podmiotów, których oferty złożone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku zawierają braki formalne do uzupełnienia – konkurs ogłoszony w dniu 28 stycznia 2015 roku.

Zadanie 1. Wspieranie dziecka i rodziny w trudnych sytuacjach życiowych (realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie lubelskim na lata 2014 -2020). Więcej informacji

  , , |