Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie: ,,Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych”

Miejsce szkolenia:  Centrum Konferencyjne HOTEL FOCUS, al. Warszawska 109, 20-832 Lublin.

Terminy szkolenia: 
Gr. I:  22-23.10.2019 r.,
Gr. II: 24-25.10.2019 r.,
Gr. III: 25-26.11.2019 r.,
Gr. IV: 27-28.11.2019 r.

Cele szkolenia: dostarczenie uczestnikom rzetelnej wiedzy oraz doskonalenie ich umiejętności w zakresie zagadnień związanych z ryzykownym używaniem substancji psychoaktywnych, rozpoznawaniem zaburzeń, będących konsekwencją używania substancji psychoaktywnych i postępowaniem wobec osób, których dotyczy problem używania tych substancji.

Zakres merytoryczny szkolenia:

  1. Ryzykowne używanie substancji psychoaktywnych.
  2. Następstwa używania takich substancji jak: alkohol, kanabinole, opiaty, kokaina, substancje halucynogenne, leki nasenne oraz uspokajające, lotne rozpuszczalniki, substancje stymulujące, np. kofeina, inne substancje psychoaktywne, w tym tzw. „dopalacze”(NSP). Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, będące konsekwencją przyjmowania substancji psychoaktywnych (wg ICD-10).
  3. Stany kliniczne wynikające z przyjmowania substancji psychoaktywnych (ostre zatrucia, szkodliwe używanie, zespoły uzależnienia, zespoły abstynencyjne, zespoły abstynencyjne z zaburzeniami świadomości, zaburzenia psychotyczne, rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne, zespół amnestyczny, inne zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia zachowania).
  4. Postępowanie w stosunku do osób używających substancji psychoaktywnych w sposób szkodliwy.
  5. Diagnoza uzależnienia i postępowanie wobec osoby uzależnionej.
  6. Diagnoza i postępowanie wobec osoby z: zespołem abstynencyjnym, zespołem amnestycznym, zaburzeniami psychotycznymi.
  7. Terapia uzależnień oraz zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych.
  8. Studium przypadku.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie adresowane jest do pracowników oświaty, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników administracji publicznej, pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego, członków organizacji pozarządowych z  terenu województwa lubelskiego mający w pracy zawodowej styczność z problematyką uzależnień, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć umiejętności w zakresie zaburzeń psychicznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

  1. Zapoznać się z regulaminem rekrutacji uczestników
  2. Należy czytelnie wypełnić i dostarczyć kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) na adres: Instytut Szkoleń Biznesowych, Skautów 11B, 20-055 Lublin lub faksem na numer /81/ 470-71-74 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@iszb.pl

 Termin nadsyłania zgłoszeń 28.08.2019r.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych, wyżywienie, zakwaterowanie w trakcie szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizuje firma:

Instytut Szkoleń Biznesowych,

ul.Skautów 11B,

20-055 Lublin

Rekrutację na szkolenie prowadzi firma, której zlecono realizację usługi.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:

Katarzyna Piwoni

tel. 881-955-844

e- mail: sekretariat@iszb.pl

 

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji.docx

Karta zgłoszeniowa.docx