Z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pawła Wdówika i wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie, podczas którego została podpisana umowa na utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w gminie Łabunie ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.
 
– Nie trzeba być wielkim i bogatym miastem, żeby uznać prawa obywateli z niepełnosprawnością do godnego życia, do równego traktowania. To tu na Lubelszczyźnie dzieją się naprawdę wspaniałe rzeczy. Pod względem szacunku do osób z niepełnosprawnością i rozpoznawania ich praw nie jest to Polska „B”, jak mówią niektórzy, ale Polska „A++” – podkreślał wiceminister Wdówik.
 
– Na dziesięć aktualnie realizowanych przedsięwzięć z tego programu w kraju, trzy dotyczą województwa lubelskiego. Jest to wielkie wsparcie, tym bardziej, że potrzeby w zakresie opieki i różnych form aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych są olbrzymie – mówił wojewoda Sprawka. Na ręce wiceministra Wdówika, złożył podziękowanie dla kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rządu oraz Prezydenta RP za to, że program związany bezpośrednio ze środowiskiem osób niepełnosprawnych został uruchomiony i w tak dynamiczny sposób rozwija się na terenie województwa lubelskiego. Wojewoda lubelski podziękował także samorządom, które znakomicie przygotowały wnioski oraz dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej LUW w Lublinie Albinowi Mazurkowi za działalność, dzięki której idea programu została spopularyzowana tak skutecznie w województwie lubelskim, że partycypujemy prawie w 30% tego programu.
 
Gminie Łabunie (powiat zamojski) zostaną przekazane środki finansowe w kwocie 2 490 801,20 zł na utworzenia ośrodka wsparcia. Inwestycja przewiduje budowę oraz kompletne wyposażenie nowego obiektu dla 20. osób niepełnosprawnych, w tym dla 2. osób na pobyt całodobowy, które są całkowicie niesamodzielne. Centrum opiekuńczo-mieszkalne będzie nowoczesnym obiektem zapewniającym kompleksową specjalistyczną pomoc, opiekę, wsparcie i terapię psychologiczną oraz rehabilitacyjną. W obiekcie będą m.in. sale terapeutyczne, sala rehabilitacyjna, gabinety pielęgniarki i psychologa. Zakres i poziom usług świadczonych przez placówkę będzie ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika w zależności od stopnia jego fizycznej i psychicznej sprawności.
 
Województwo lubelskie otrzymało w bieżącym roku 5 290 805,20 zł na utworzenie dwóch Centrów opiekuńczo-mieszkalnych, w powiatach łęczyńskim i bialskim. Inwestycje te są już w trakcie realizacji. Rozpoczęcie funkcjonowania placówki w powiecie łęczyńskim planowane jest na początku sierpnia br., natomiast do końca 2020 r. powstanie centrum opiekuńczo-mieszkalne w powiecie bialskim.
 
Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Jaszczowie, w powiecie łęczyńskim, wizytowali dziś wiceminister Wdówik i wojewoda Sprawka. Centrum przeznaczone będzie dla 18. osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym. 8. miejsc przeznaczonych będzie do pobytu całodobowego, z czego 1. miejsce przeznaczone dla realizacji zadań w ramach opieki wytchnieniowej i 10. miejsc przeznaczonych do pobytu dziennego. Budynek będzie nowym, wybudowanym od podstaw i pozbawionym barier architektonicznych obiektem. Pokoje mieszkalne będą w pełni wyposażone i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W COM zaprojektowano część dzienną i mieszkalną. Wszystkie pomieszczenia centrum wyposażono w system monitorująco-alarmowy oraz przyzywowy, a także niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, pomocniczy, codziennego użytku, sprzęt gospodarstwa domowego i wypoczynkowy.
 
                                                                                                        ***
 
Środki z Funduszu Solidarnościowego przeznaczone są na działania wspierające osoby niepełnosprawne i ich opiekunów, m.in. na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych, oraz na zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej. Obecnie ze środków Funduszu Solidarnościowego realizowane są 4 resortowe Programy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowane do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Są to Programy: „Opieka wytchnieniowa”, „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz Program „Centra opiekuńczo- mieszkalne”, zmierzający do stworzenia warunków dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego, pozwalających na tworzenie i utrzymanie placówek pobytu dorosłych osób niepełnosprawnych. Celem utworzenia Centrów opiekuńczo-mieszkalnych jest uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego.

Źródło: https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/gmina-%C5%82abunie-otrzyma-%C5%9Brodki-finansowe-na-centrum-opieku%C5%84czo-mieszkalne