Komunikat PFRON

w sprawie stosowania przez niektóre jednostki samorządu terytorialnego wymogu umieszczania przez wystawcę na fakturach przekazywanych przez wnioskodawców poniższych zapisów:

  1. oznaczenie wyrazem „oryginał”
  2. naniesienie informacji o opłaceniu faktury ze środków PFRON

Ad. pkt 1.

PFRON stoi na stanowisku, że stosowany przez niektóre jednostki samorządu terytorialnego wymóg oznaczenia przedkładanych przez wnioskodawców faktur adnotacją „oryginał” nie znajduje oparcia w obowiązującym porządku prawnym. Zasady wystawiania faktur reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2020 r. poz. 106). Informacje, które musi zawierać dokument, by móc zostać uznany za fakturę, zostały wymienione w art. 106e. Lista obowiązkowych elementów nie zawiera słów „oryginał” i „kopia”. Uchylenie obowiązku wpisywania powyższych słów na fakturach nastąpiło od 1 stycznia 2011 r. poprzez uchylenie przepisu określającego ten obowiązek, czyli § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1337). Obowiązek rozróżniania oryginału i kopii został zachowany jedynie dla faktur RR, tj. faktur wystawianych w rolnictwie. Oznaczenie „oryginał” może zostać zamieszczone jako dodatkowy, ale nieobligatoryjny element faktury, którego zamieszczenie bądź jego brak nie ma wpływu na ważność faktury i wynikające z niej uprawnienia.

Ad. pkt 2.

Zgodnie z treścią § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.  w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2002 nr 96 poz. 861): „4. Do wniosku dołącza się (…) 2. w przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: a) fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego (…)”. Z przepisu tego wynika obowiązek wyodrębnienia na fakturze kwoty opłacanej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwoty udziału własnego, co może być wyrażone zamieszczoną na fakturze adnotacją wykonaną przez wystawcę, np. o treści: „kwota opłacona z NFZ”, „kwota opłacona z własnych środków”. Z przytoczonego brzmienia § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a rozporządzenia nie wynika obowiązek nanoszenia na fakturze informacji o opłaceniu zakupu ze środków PFRON w sytuacji, gdy ze środków Funduszu sfinansowany został cały zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Nie ma jednak przeszkód do zamieszczenia na fakturze informacji o opłaceniu faktury ze środków PFRON, pod warunkiem że adnotacja taka zostanie naniesiona przez wystawcę na wszystkich wystawionych egzemplarzach faktury.

Źródło: witryna PFRON