Minister Zdrowia informuje, iż w przypadku ordynacji na recepcie papierowej lubelektronicznej ze 100% odpłatnością:

  1. produktu leczniczego sprowadzanego na podstawie art. 4 ust. ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), lub
  2. środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanego na podstawie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm.),

co do których Minister Zdrowia wydał zgodę na refundację dla indywidualnego pacjenta, należy wydać ww. produkty w aptece ogólnodostępnej po wniesieniu przez pacjenta opłaty ryczałtowej, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357), za opakowanie jednostkowe.

Materiały

komunikat ws. zaordynowanych recept ze 100% odpłatnością na produkty z „importu docelowego”, dla których wydano zgody Ministra Zdrowia na refundację
Komunikat​_z​_importu.pdf 0.14MB