Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło 1,95 mln zł na uzupełniające konkursy w programie „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”

W ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji” przeprowadzane są cztery konkursy:

  • Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” Jego celem jest wzmocnienie roli klubów integracji społecznej. Mają one przygotowywać osoby do ponownego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz do usamodzielnienia się.
  • „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej”.

Jego głównym założeniem jest wspieranie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo. Działania mają polepszyć warunki rozwoju osób wykluczonych oraz służyć wyrównywaniu szans. Konkurs ma wpływać na rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych instytucji ważnych dla społeczności lokalnej na danym terenie.

  • „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”. Konkurs dotyczy projektów skierowanych do młodzieży od 15. do 24. roku życia. Mogą być to działania m.in. edukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, specjalistyczne, socjalne, socjoterapeutyczne i terapeutyczne.
  • „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej”. W ramach konkursów zaplanowano 5 konferencji regionalnych w pięciu województwach oraz jedną konferencję centralną podsumowującą konferencje regionalne. Tematy tam poruszane mają być inspiracją dla innych podmiotów do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom wykluczonym.

Termin składania ofert: 21 marca 2019 r.

Więcej informacji na temat trybu składania ofert konkursowych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Od,wykluczenia,do,aktywizacji,-,ogloszenie,o,konkursie,uzupelniajacym,4118.html