Konsultacje dotyczące projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2017-2020).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przekazuje do konsultacji projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2017- 2020). Konieczność opracowania powyższego programu wynika z art. 6. Ust. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm).

 Nadmieniam, że jest to przedłużenie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie na lata 2017-2020. Zaktualizowano jedynie podstawy prawne (str. 7), „Realizację Celów Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016 za rok 2016 oraz na lata 2017-2020 za lata 2017-2019” (podrozdział 1.11) oraz „Zasady realizacji i finansowania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020” (podrozdział 2.3).

Projekt został przygotowany przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2020 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2017-2020). Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami wszelkimi opiniami na temat projektu. Propozycje i  uwagi proszę przesyłać na adres e-mail: rops@lubelskie.pl najpóźniej do 14 października 2020 r. wyłącznie za pośrednictwem załączonego Formularza zgłaszania uwag.