Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przekazuje do konsultacji społecznych projekt Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2020.

Konieczność opracowania powyższego projektu wynika z art. 4 ust.2 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).

Projekt programu został przygotowany przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przy współudziale ekspertów zewnętrznych zgodnie z Zarządzeniem nr 29/2016 p.o. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z dnia 12 lipca 2016 r.

Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami wszelkimi opiniami na temat projektu. Propozycje i uwagi proszę przesyłać na adres e-mail: rops@lubelskie.pl  najpóźniej do dnia 7 listopada 2016 r. wyłącznie za pośrednictwem załączonego Formularza zgłaszania uwag.

Formularz zgłaszania uwag

proj.WPPA 17-20