O projekcie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie rozpoczął realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji” w partnerstwie z samorządami makroregionu I reprezentowanymi przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Rzeszowie, Białymstoku i Kielcach oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17 w działaniu 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 pt. […]

Cel projektu

Założonym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji (wielopłaszczyznowego modelu schematu współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich z obszaru województw: lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Realizacja celu odbywać się będzie poprzez włączenie zasobów różnych sektorów […]

Czas i etapy realizacji projektu

Projekt realizowany będzie przez 36 miesięcy, w terminie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r. i został podzielony na IV etapy (Kamienie Milowe).   I Kamień Milowy – Opracowanie modelu kooperacji                           12 miesięcy, od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. II Kamień Milowy – Testowanie modelu […]

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl