Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne zapraszają autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja 3. 

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:

  1. autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego ogłoszona w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody lub rok wcześniej. Praca powinna zostać opublikowana w języku polskim w formie recenzowanej monografii naukowej, recenzowanego artykułu w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdziału w recenzowanej monografii zbiorowej.
  2. autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego, opublikowany w prasie, radiu, telewizji lub przez wydawcę internetowego w pierwszym półroczu roku przyznania Nagrody lub rok wcześniej.

W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł).

            Termin składania prac na konkurs został wyznaczony na dzień 20 września 2019 roku.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-edycja-konkursu-o-nagrode-im-profesor-elzbiety-tarkowskiej