Zadania Obserwatorium Integracji Społecznej

Badawcze, w tym:

 • przeprowadzenie minimum jednego badania regionalnego rocznie,
 • opracowanie Bilansu Potrzeb pomocy społecznej wg jednolitego narzędzia,
 • monitorowanie wojewódzkiej strategii polityki społecznej,
 • monitorowanie wybranych zjawisk i problemów społecznych występujących w województwie,
 • identyfikacja potrzeb informacyjnych z zakresu wiedzy o integracji społecznej w regionie,
 • udział w wypracowaniu jednolitego narzędzia Bilans potrzeb pomocy społecznej.

Doradcze, w tym:

 • tworzenie założeń programów finansowanych ze środków własnych ROPS lub założeń projektów systemowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
 • przekazywanie wniosków i rekomendacji z prowadzonych badań marszałkowi i wojewodzie oraz podległym im jednostkom,
 • formułowanie rekomendacji, na podstawie, których będą opracowywane programy szkoleń prowadzonych przez ROPS,
 • udział w opracowaniu i aktualizowaniu wojewódzkiej strategii polityki społecznej,
 • udzielanie konsultacji w opracowywaniu lokalnych (powiatowych i gminnych) strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • prowadzenie konsultacji dla pracowników OPS i PCPR w innych obszarach.
 • udział w organizacji szkoleń, seminariów, studyjnych wizyt krajowych prowadzonych w ramach zadań projektu na terenie województwa,
 • prezentowanie zidentyfikowanych działań innowacyjnych oraz „dobrych praktyk” w ramach szkoleń, seminariów, wizyt krajowych prowadzonych w ramach zadań projektu na terenie województwa.

Informacyjne, w tym:

 • popularyzacja wyników prowadzonych badań,
 • wysyłanie bezpłatnego newslettera w wersji elektronicznej,
 • wydawanie biuletynu w wersji papierowej i elektronicznej,
 • utworzenie i aktualizacja bazy danych o podmiotach integracji i pomocy społecznej,
 • upowszechnianie „dobrych praktyk”.

logo_ois