Oddział Rehabilitacji – Podstawa prawna

Podstawa prawna:

  1. art. 44a ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  2. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych rad do spraw osób niepełnosprawnych

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo – doradczym Marszałka Województwa. Do zakresu działalności Rady zalicza się inicjatywy zmierzające do integracji zawodowej i społecznej oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ocena realizacji tych programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Sejmik Województwa Lubelskiego.