Do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zgłaszać mogą się wszystkie podmioty ekonomii społecznej (PES), w szczególności przedsiębiorstwa społeczne, które oferują produkty lub usługi mogące przyczynić się do zwalczania skutków epidemii COVID-19.

W związku z rekomendacją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, dotyczącą działań podejmowanych w projektach OWES w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, wprowadzona została możliwość zastosowania mechanizmu wsparcia PES i PS poprzez dokonywanie przez OWES zakupów od tych podmiotów produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

Zakupy będą dokonywane w podmiotach dotkniętych skutkami wystąpienia COVID-19, w celu zapewnienia im zamówień oraz umożliwienia dalszego funkcjonowania. Obejmować mogą m.in. środki higieniczne i ochrony osobistej, usługi cateringowe, transportowe, usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej, organizację i wynajem miejsc kwarantanny, usługi czyszczenia i odkażania.

Aktualny wykaz OWES znajduje się pod poniższym adresem: https://wykazowes.ekonomiaspoleczna.gov.pl/