Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza w dniach 25.09.2020 do 30.09.2020 nabór wniosków grantowych do IV rundy konkursowej.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie(Grantobiorcy).

O dofinansowanie mogą ubiegać się Domy Pomocy Społecznej z Województwa Lubelskiego , które nie skorzystały z dofinansowania w I,II i III rundzie konkursowej a znajdują się w rejestrze Domów Pomocy Społecznej , prowadzonym przez Wojewodę Lubelskiego, o których mowa w art.57 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(Dz.U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)

Podmioty uprawnione do składania wniosku(Wnioskodawcy)

  1. Jednostki samorządu terytorialnego – podmiot/organ prowadzący DPS
  2. Organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek, wg standardów określonych w art. 57 Ustawy o pomocy społecznej, znajdujących się w rejestrze  Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Lubelskiego

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

Link wniosek

Termin, miejsce i sposób składania wniosków.

Wniosek, zeskanowany, należy złożyć za pośrednictwem poczty e-mail na adres rops@lubelskie.pl      do dnia 30.09.2020 r. do godziny 15:30 lub w przypadku braku takiej możliwości, w formie papierowej na adres urzędu (decyduje data wpływu do urzędu). W przypadku złożenia skanu wniosku za pośrednictwem poczty e-mail, Wnioskodawca ma obowiązek dostarczenia oryginału Wniosku w formie papierowej przed podpisaniem umowy o udzielenie grantu, w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie  osobiście lub listownie na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin Wniosek o udzielenie Grantu w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej”

Wnioski w formie papierowej należy składać w godzinach pracy urzędu, tj. w dni robocze od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2 w Lublinie, I piętro, pokój 136.