Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014—2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramachDziałania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Konkurs nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 9iv : „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 668, z późn. zm.).

CEL PARTNERSTWA:

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego typu projektu nr 2: „Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania” lub typu projektu nr 4 „Usługi z zakresu mieszkalnictwa chronionego oraz wspomaganego, w tym treningowego i wspieranego” oraz jego realizacja.

Działania projektu będą skierowane do osób określonych w ramach Działania 11.2:

 1. osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020; 
 2. otoczenie osób wykluczonych społecznie, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 
 3.  rodziny, w tym rodziny dysfunkcyjne;
 4. dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym; 
 5. podmioty/osoby świadczące usługi społeczne użyteczności publicznej;

z terenu woj. lubelskiego.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W NABORZE:

W naborze mogą brać udział podmioty spoza sektora finansów publicznych. Partnerami w RPO WL mogą być wszystkie podmioty uprawnione do składania wniosków spełniające definicję beneficjenta. Beneficjent tj. podmiot, o którym mowa w art.2 pkt. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym. Nie może zostać zawarte partnerstwo obejmujące podmioty, które są ze sobą powiązane lub wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania. Lider i Partner wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i wspólnie z Liderem będą uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w jego całkowitej realizacji.

PRZEWIDYWANY ZAKRES DZIAŁAŃ PARTNERA:

Współpraca w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz w realizacji zadań merytorycznych projektu, przypisanych partnerowi oraz udział w zarządzaniu projektem.

Szczegółowy zakres działań i opis zadań poszczególnych partnerów będzie wskazany we wniosku o dofinasowanie projektu, który zostanie przygotowany wspólnie przez wszystkich partnerów. Oczekuje się, że partner wniesie niezbędny Know – How w zakresie pracy z grupą docelową projektu, wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu, co przyczyni się do osiągniecia celów i wskaźników projektu.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu strony podpiszą umowę partnerstwa, której zakres został wskazany w art. 33 ust 5 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014–2020.

KRYTERIA WYBORU PARTNERA:

1.Kryteria formalne :

 • oferta została złożona we wskazanym terminie;
 • oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania    podmiotu;
 • wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty;
 • podmiot prowadzi działalność na terenie woj. lubelskiego;

2.Kryteria merytoryczne :

a. Kryteria dostępu:

 • zgodność działalności statutowej partnera z celem partnerstwa;
 • co najmniej 3 lata funkcjonowania podmiotu;
 • niezaleganie z należnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych ani wobec innych podmiotów;
 • posiadanie  2-letniego doświadczenia w świadczeniu usług społecznych ( wykazane doświadczenie musi pochodzić z okresu  maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie);
 • posiadanie niezbędnych zasobów kadrowych, technicznych, organizacyjnych do wykonania zadań w zakresie partnerstwa.

a. Kryteria dodatkowe:

 • posiadanie doświadczenia w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 2 projektów
  o wartości powyżej 100 000 zł każdy współfinasowanych ze środków publicznych lub środków UE lub innych źródeł zewnętrznych:
  • 2 projekty- 5 pkt
  • Powyżej 2 projektów – 10 pkt
 • doświadczenie w świadczeniu usług społecznych:
 • powyżej 5  lat – 10 pkt
 • partner jest podmiotem ekonomii społecznej – 5 pkt
 • podmiot prowadzi działalność na obszarze gminy o wskaźniku korzystania z pomocy społecznej wyższym od średniej wojewódzkiej (zgodnie z załącznikiem nr 14 do Regulaminu konkursu) – 5 pkt
 • Koncepcja i deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu – max 20 pkt

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

UMOWA PARTNERSTWA/POROZUMIENIE

Wyrażenie zgody na współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, jako Liderem partnerstwa, a także podpisanie umowy partnerstwa/porozumienia.

Zgodnie z art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, umowa partnerska nie może być zawarta z podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania.

OFERTY SKŁADANE PRZEZ POTENCJALNYCH PARTNERÓW POWINNY ZAWIERAĆ:

 1. Formularz ofertowy- załącznik nr. 1 do ogłoszenia podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
 2. Aktualny statut podmiotu.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 4. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z należnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych ani wobec innych podmiotów.
 5. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty, np. referencje.

PROCEDURA WYBORU PARTNERA:

 1. Oferty niespełniające kryteriów będą odrzucone.
 2. Od dokonanego wyboru partnera nie przysługuje odwołanie.
 3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublanie zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 4. Z podmiotami, które zostaną najlepiej ocenione przeprowadzone zostaną indywidualne negocjacje dotyczące dookreślenia zadań i ich podziału oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia porozumienia/umowy partnerskiej.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.03.2020r. do godz.,10.00
w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, p. I pok. 136 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres z dopiskiem: „Otwarty nabór Partnera projekt w ramach w ramach Działania 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”

Prosimy o wpisanie na kopercie typu projektu na który składana jest oferta partnerstwa:

 • typu projektu nr 2: „Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania”
 • lub typ projektu nr 4 „Usługi z zakresu mieszkalnictwa chronionego oraz wspomaganego, w tym treningowego i wspieranego”

O terminie złożenia oferty nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu oferty do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

Dodatkowych informacji udziela : p. Renata Jońska,  tel. 81 528 76 24 lub p. Anna Bekier, tel. 81 528 76 47.

Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Oferty powinny być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e), co powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem
w Krajowym Rejestrze Sądowym.

DODATKOWE INFORMACJE:

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru
z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, szczególnie
w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WL, a tym samym nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania z EFS.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu konkursu w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne,Konkurs nrRPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20., Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 9iv: „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym” można odnaleźć pod adresem:

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/11-2-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-11/

Uwaga:

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się

o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów:

 1. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769);
 2. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn. zm.).

Informacja o wyborze partnera