Skip to content

Apel Podsekretarza Stanu Czesławy Ostrowskiej oraz Sekretarza Stanu Jarosława Dudy do starostów i prezydentów miast

Podsekretarz Stanu Pani Czesława Ostrowska oraz Sekretarz Stanu Pan Jarosław Duda zwracają się do starostów i prezydentów miast ze wspólnym apelem dotyczącym wniosków samorządów gmin, zgłaszanych do konkursów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, obejmujących problematykę przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Więcej informacji

  |

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie

Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS, zatwierdził 21 grudnia 2010 roku Program „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015, którego ideą jest rozpowszechnianie i promowanie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych dla likwidowania barier realnego zagrożenia wykluczeniem społecznym. Więcej informacji

  |

Otwarte konkursy ofert w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” – edycja 2011 r.

Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS, zatwierdził 9 listopada 2010 roku Program „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” edycja 2011 – 2015 mający na celu wsparcie dla rozwoju aktywnych form pomocy oraz zmierzający do promowania idei lokalnego partnerstwa. Więcej informacji

  |

Otwarty konkurs ofert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, z póź. zm.), w roku 2011 będzie udzielać dotacji celowych na finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.
W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 7.800.000 zł. Więcej informacji

  |

Otwarty konkurs ofert Programu „MALUCH” 2011 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235), ogłasza konkurs w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” realizowanego w roku 2011, zwanego dalej „Programem”.
W 2011 r. na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 40.000.000 zł. Więcej informacji

  |

Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej

Pan Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził w dniu 19 listopada 2010 roku dokument programowy pn.: „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej”. Dokument ten jest realizacją postulatów środowiska centrów i klubów integracji społecznej. Więcej informacji

  |

Kondolencje z powodu śmierci abp. Józefa Życińskiego

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci abp. Józefa Życińskiego metropolity lubelskiego. Abp Józef Życiński w wykonywaniu swojej posługi duszpasterskiej utrzymywał częste kontakty z pracownikami służb społecznych. Doceniał […]

  |

Informacja dla samorządów gminnych

Zamieszczamy elektroniczną wersję kwestionariusza sprawozdawczego dotyczącego realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku. Wypełniony kwestionariusz należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w nieprzekraczalnym terminie do 25 Lutego 2011 roku. Korespondencja listowa w w/w sprawie została przesłana do każdego samorządu gminnego w dn. 3 Lutego br. Więcej informacji

  |