Skip to content

Zaproszenie do podpisania umów dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2011 – wg stanu na 4 lipca 2011 r.

Przedstawiamy poniżej spis organizacji pozarządowych, dla których sporządzono umowy na realizację zadań w ramach konkursu 2/2011. W celu podpisania umowy, osoby upoważnione do reprezentowania organizacji powinny zgłosić się do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38,VI piętro, pokój 613. Uprzejmie prosimy o telefoniczne powiadomienie o przybyciu w celu podpisania umowy, z jednodniowym wyprzedzeniem. Osoba do kontaktu: Małgorzata Zembrzuska, tel. 081 528 76 21. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy i wypłaty dofinansowania:

Więcej informacji

  |

Otwarty konkurs ofert nr 3/2011 dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407  t. j.),  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. Więcej informacji

  |

Konferencja szkoleniowa „Problematyka uzależnień – wybrane zagadnienia”

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zlecił Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” zorganizowanie konferencji szkoleniowej dla pełnomocników i koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii pod nazwą „Problematyka uzależnień – wybrane zagadnienia”. Więcej informacji

  |