Skip to content

Ogłoszenie Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego

Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich  i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., nr 62, poz. 560),  Marszałek Województwa Lubelskiego informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych  na kolejną kadencję w latach 2011-2015. Więcej informacji

  |

Ogłoszenie – umowa zlecenie dla inżyniera budownictwa

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zatrudni w formie umowy zlecenia inżyniera budownictwa.  Zlecenie obejmie w szczególności analizę kosztorysów budowlanych, rozliczanie umów o dofinansowanie robót budowlanych oraz kontrolę  wraz z pracownikami Ośrodka realizacji robót budowlanych dofinansowanych przez Województwo Lubelskie.  Zlecenie będzie realizowane w siedzibie Ośrodka oraz na wskazanych budowach. Więcej informacji

  |

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej ogłoszonego w dniu 7 lutego 2011 r.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że w dniu 29.03.2011 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia prac komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 lutego 2011 r.  na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. Więcej informacji

  |

Wizyta studyjna z Białorusi

W dniu 28 marca 2011 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie miało miejsce spotkanie z przedstawicielami instytucji Pomocy Społecznej z Białorusi. W czasie spotkania białoruska delegacja została zapoznana z organizacją systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce i województwie oraz ze strukturą ROPS i jego bieżącą działalnością. Goście z Białorusi przestawili specyfikę systemu pomocy społecznej w swoim kraju.  Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: Więcej informacji

  |

Apel Podsekretarza Stanu Czesławy Ostrowskiej oraz Sekretarza Stanu Jarosława Dudy do starostów i prezydentów miast

Podsekretarz Stanu Pani Czesława Ostrowska oraz Sekretarz Stanu Pan Jarosław Duda zwracają się do starostów i prezydentów miast ze wspólnym apelem dotyczącym wniosków samorządów gmin, zgłaszanych do konkursów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, obejmujących problematykę przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Więcej informacji

  |

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie

Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS, zatwierdził 21 grudnia 2010 roku Program „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015, którego ideą jest rozpowszechnianie i promowanie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych dla likwidowania barier realnego zagrożenia wykluczeniem społecznym. Więcej informacji

  |