Skip to content

III edycja studiów podyplomowych

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie organizuje III edycję studiów podyplomowych dla kadry zarządzającej w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej w ramach projektu 1.45 ,,Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych”. Więcej informacji

  |

Kształtowanie lokalnej polityki wobec uzależnień

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu systemowego: „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zlecił Stowarzyszeniu KONTAKT – Lublin, zorganizowanie konferencji szkoleniowej dla członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przedstawicieli samorządów gminnych pod hasłem „Kształtowanie lokalnej polityki wobec uzależnień”. Więcej informacji

  |

Zaproszenie do podpisania umów dla kolejnych organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2011 – wg stanu na 17 maja 2011 r.

Przedstawiamy poniżej spis kolejnych organizacji pozarządowych, dla których sporządzono umowy na realizację zadań w ramach konkursu 1/2011. W celu podpisania umowy, osoby upoważnione do reprezentowania organizacji powinny zgłosić się do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38,VI piętro, pokój 613. Uprzejmie prosimy o telefoniczne powiadomienie o przybyciu w celu podpisania umowy, z jednodniowym wyprzedzeniem. Osoba do kontaktu: Małgorzata Zembrzuska, tel. 081 528 76 21. Więcej informacji

  |

Zaproszenie do podpisania umów dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2011.

Przedstawiamy poniżej spis organizacji pozarządowych, dla których sporządzono umowy na realizację zadań w ramach konkursu 1/2011. W celu podpisania umowy, osoby upoważnione do reprezentowania organizacji powinny zgłosić się do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38,VI piętro, pokój 613. Więcej informacji

  |

Ogłoszenie Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego

Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich  i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., nr 62, poz. 560),  Marszałek Województwa Lubelskiego informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych  na kolejną kadencję w latach 2011-2015. Więcej informacji

  |

Ogłoszenie – umowa zlecenie dla inżyniera budownictwa

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zatrudni w formie umowy zlecenia inżyniera budownictwa.  Zlecenie obejmie w szczególności analizę kosztorysów budowlanych, rozliczanie umów o dofinansowanie robót budowlanych oraz kontrolę  wraz z pracownikami Ośrodka realizacji robót budowlanych dofinansowanych przez Województwo Lubelskie.  Zlecenie będzie realizowane w siedzibie Ośrodka oraz na wskazanych budowach. Więcej informacji

  |

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej ogłoszonego w dniu 7 lutego 2011 r.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że w dniu 29.03.2011 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia prac komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 lutego 2011 r.  na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. Więcej informacji

  |