Skip to content

Zapytanie ofertowe – Zakup i dostarczenie oprogramowania Windows 7 Professional

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie od stycznia 2012r. realizuje projekt systemowy pt. „Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie – Drogowskaz rozwoju społecznego”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego. Więcej informacji

  |

Ogłoszenie dotyczące realizacji Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II – obszar A w 2012 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął Procedury realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami II i kierunki działań oraz warunki brzegowych obowiązujących realizatorów Programu w 2012 r. Fundusz umożliwił tym samym realizację zadania w 2012 r. Więcej informacji

  |

Wyjaśnienie do Regulaminu konkursu na realizację projektów w ramach obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Program: „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo…

Wyjaśnienie do Regulaminu konkursu na realizację projektów w ramach obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Program: „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i  placówkach opiekuńczo – wychowawczych”. Więcej informacji

  |

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie BUDŻET ZADANIOWY realizowane na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji…

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie
BUDŻET ZADANIOWY

realizowane na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie
w ramach projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” Więcej informacji

  |