Skip to content

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie

Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS, zatwierdził 21 grudnia 2010 roku Program „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015, którego ideą jest rozpowszechnianie i promowanie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych dla likwidowania barier realnego zagrożenia wykluczeniem społecznym. Więcej informacji

  |

Otwarte konkursy ofert w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” – edycja 2011 r.

Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS, zatwierdził 9 listopada 2010 roku Program „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” edycja 2011 – 2015 mający na celu wsparcie dla rozwoju aktywnych form pomocy oraz zmierzający do promowania idei lokalnego partnerstwa. Więcej informacji

  |

Otwarty konkurs ofert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, z póź. zm.), w roku 2011 będzie udzielać dotacji celowych na finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.
W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 7.800.000 zł. Więcej informacji

  |

Otwarty konkurs ofert Programu „MALUCH” 2011 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235), ogłasza konkurs w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” realizowanego w roku 2011, zwanego dalej „Programem”.
W 2011 r. na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 40.000.000 zł. Więcej informacji

  |