Skip to content

Ogłoszenie o wszczęciu procedury zlecenia organizacjom pozarządowym, realizacji zadań publicznego o charakterze regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie  poniżej zamieszcza 3 oferty na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19 a ust 1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 10.234.1536 z późn. zm.): Więcej informacji

  |

Konkurs 4/2011 – wyniki

Przedstawiamy poniżej spis organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację w ramach konkursu nr 4/2011 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Więcej informacji

  |