Skip to content
raport

Informacja o naborze gmin do konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17 „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje o podjęciu czynności zmierzających do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17 ogłoszonego w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne […]

  , |
folder-146940_640

Zapytanie ofertowe nr DZPR.DK.2321.17.2017 na zorganizowanie gali nadania certyfikatu dla produktów i usług wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr sprawy DZPR.DK.2321.17.2017,  którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie gali nadania certyfikatu dla produktów i usług wytworzonych przez […]

  , , |