23 marca PFRON poinformował na swojej stronie internetowej o możliwości odroczenia terminów płatności lub rozłożenia na raty zaległości z tytułu wpłat obowiązkowych pracodawców na Fundusz, wynikających z sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19. PFRON informuje przedsiębiorców, że jeśli chcą skorzystać z ulg we wpłatach poprzez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty, mogą złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek musi zawierać:

 • imię i nazwisko bądź pełną nazwę firmy,
 • dane adresowe (miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności),
 • identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
 • miejscowość i datę sporządzenia wniosku,
 • prośbę o odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległości z tytułu wpłat na Fundusz ze wskazaniem okresu zadłużenia,
 • uzasadnienie: przyczyny powstania zadłużenia, o przyczyny braku możliwości jednorazowego uregulowania zaległości, o proponowane warunki spłaty (ilość lub kwota rat, termin płatności rat),
 • podpis wraz z pieczątką imienną ze wskazaniem zajmowanego stanowiska – pamiętaj, że wniosek musi podpisać osoba upoważniona do reprezentacji firmy. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, podpisz wniosek osobiście. Jeśli pracujesz w spółce, która jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – osoby upoważnione do reprezentacji wymienione są w Dziale drugim w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. Inne uprawnienia wynikają z umów, osobistych upoważnień bądź udzielonych pełnomocnictw.

W przypadku ewentualnych braków we wniosku przedsiębiorca zostanie poproszony o ich uzupełnienie, i dopiero jeśli tego nie zrobi, wniosek nie będzie rozpatrywany. Nawet jeśli już ktoś wcześniej otrzymał decyzję Funduszu o rozłożeniu na raty zaległości lub o odroczeniu płatności, może złożyć ponowny wniosek o zmianę tej decyzji w części rat, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Wniosek wraz z dokumentami można przesłać elektronicznie:

 • za pomocą portalu ePUAP oraz
 • z uwagi na wyjątkowe okoliczności w formie scanu na skrzynkę e-mail: dw_rozliczenia@pfron.org.pl
 • jak również wysłać pocztą.

PFRON podkreśla, że we wniosku należy zaznaczyć w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności. W związku z tym, że ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis, należy także złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej:

 1. w przypadku pełnej księgowości – sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, ) za lata 2018-2019, potwierdzonych za zgodność z oryginałem;
 2. w przypadku, gdy nie ma obowiązku sporządzania ww. sprawozdań finansowych – wyciągów z księgi przychodów i rozchodów lub zeznań podatkowych rocznych PIT za ww. okres, potwierdzonych za zgodność z oryginałem;wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie strona otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, które powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Strony;
 3. oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu pomocy powinno być aktualne na dzień złożenia oświadczenia;
 4. formularza (obowiązującego od dnia 15.11.2014 r.) informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 ze zm.). Formularz powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Strony;

Formularz – pomoc de minimis. (xlsx 77 KB) W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Fundusz prosi o nadesłanie formularza informacji przedstawianych przez podmiot przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810). Formularz powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Strony. Formularz – pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. (pdf 306 KB)Ważne!Jeśli w przeciągu ostatnich 3 lat przedsiębiorca otrzymał pomoc publiczną de minimis przekraczającą kwotę 200 tys. euro, Fundusz nie będzie mógł udzielić wsparcia w postaci ulgi.W sektorze drogowego transportu towarów limit pomocy de minimis wynosi 100 tys. euro, dla sektora rolnictwa – 20 tys. euro, dla sektora rybołówstwa i akwakultury – 30 tys. euro.

źródło: http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/948623;jsessionid=4FB340DFC20F435FACB530F510B05FBE