Zadania Oddziału ds. Uzależnień

opracowywanie i realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowywanie i realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS; opracowywanie i realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; organizowanie szkoleń dla przedstawicieli społeczności lokalnych zaangażowanych w działania profilaktyczne i naprawcze; inspirowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych programów profilaktycznych […]

Otwarte konkursy ofert

  Informacja o realizowanych otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w 2021 Otwarte konkursy ofert 2020 Wyniki otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku. Ogłoszenie nr 1/2020 otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji […]

Programy

Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2020. Konsultacje społeczne dotyczące projektu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2020. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2024 Przeciwdziałanie narkomanii i HIV/AIDS Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2024 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020. Konsultacje […]

Opracowania i raporty

1.  Wytyczne i polskie rekomendacje do programów redukcji szkód. Informujemy, że na stronach Fundacji Redukcji Szkód – www.redukcjaszkod.pl – dostępna  jest publikacja: „Leczenie i profilaktyka chorób zakaźnych wśród osób iniekcyjnie używających substancji  psychoaktywnych. Wytyczne ECDC/EMCDDA i polskie rekomendacje”. Prace nad dokumentem prowadzone były wśród licznych specjalistów, m.in. terapeutów uzależnień, pracowników urzędów miast, lekarzy, pracowników naukowych, […]

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Programy przeciwdziałania przemocy Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (18-24 luty 2019 r.) Akcja pomocy prawnej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020. Konsultacje społeczne dotyczące projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 Konsultacje dotyczące projektu […]

Centrum Integracji Społecznej

Centra Integracji Społecznej – Informacja Ogólna Centrum Integracji Społecznej (CIS) jest placówką aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu działającą na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 122, poz.1143 z dnia 14 lipca 2003). CIS realizuje reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją […]

Wykaz instytucji z którymi współpracujemy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Zdrowia Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Krajowe Centrum ds. AIDS Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „Powrót z U” Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia, Terapii […]

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl