Jeszcze tylko do 5 sierpnia można składać wnioski w ramach programu „Rehabilitacja 25 plus”. To 2,5 tys. zł dofinansowania miesięcznie na jednego beneficjenta programu realizowanego przez PFRON.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dzięki działaniom edukacyjnym i rewalidacyjno-wychowawczym przygotowywana jest do uczestnictwa w życiu społecznym, w tym także do podjęcia aktywności zawodowej.

Program Rehabilitacja 25 plus pozwala na wypracowanie takich rozwiązań w codziennej pracy z młodymi ludźmi, które zapewnią im wsparcie w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym.

Kto może wystartować w programie?

Program adresowany jest do placówek edukacyjnych działających na podstawie ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w tym min. Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych, czy Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych.

Ich absolwenci poprzez udział w programie otrzymują możliwość skorzystania ze wsparcia polegającego na całodziennych usługach opiekuńczych, aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej i zawodowej.

Uczestnikami programu są niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej.

Ile wynosi wsparcie?

Stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie wyniesie w tym roku 2 500 zł.  Nabór dotyczy roku szkolnego 2020/2021, trwającego od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Jak wyglądają formalności?

Wnioski na nowy rok szkolny składać można w oddziale PFRON właściwym ze względu na siedzibę placówki.

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć projekt planu udzielanego wsparcia określający:

  • zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy,
  • planowaną liczbę beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem,
  • propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników,
  • zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.

Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej PFRON-u.

Do realizacji pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2019/2020 przystąpiły 73 podmioty, obejmując wsparciem 505 osób niepełnosprawnych, w 77 placówkach.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/przygotowanie-do-samodzielnosci