„Razem przeciwko COVID-19” to nazwa projektu, który w procedurze pozakonkursowej został wybrany do dofinansowania przez władze województwa. Celem projektu realizowanego przez ROPS w Lublinie jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w 213 ośrodkach pomocy społecznej, 20 powiatowych centrach pomocy rodzinie, 11 instytucjach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz 10 schroniskach dla osób bezdomnych.

Fundusze z UE dla jednostek pomocy społecznej

– Oprócz służby zdrowia jest szeroko pojęta pomoc społeczna. Jest to olbrzymia armia pracowników, pensjonariuszy i pacjentów, którzy wymagają opieki. – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

– Do tej pory nasze działania kierowaliśmy do domów pomocy społecznej, zatem ośrodki pomocy, powiatowe centra pomocy rodzinie, hospicja i schroniska były tymi podmiotami, które wcześniej wsparcia nie otrzymały. Z naszej diagnozy wynikało, że te jednostki czekają na pomoc finansową. – mówiła Dyrektor ROPS Małgorzata Romanko

Projekt obejmie łącznie 3643 pracowników wszystkich wymienionych instytucji oraz łącznie blisko 2 tysiące pacjentów, pensjonariuszy i bezdomnych korzystających z usług jednostek pomocy społecznej. Fundusze unijne pozwolą na zakup środków ochrony osobistej oraz doposażenie stanowisk pracy poprzez zakup sprzętu zabezpieczających trzymiesięczne potrzeby osób bezdomnych oraz pracowników ww. placówek (w terminie do 31 października 2020 r.).

Całkowita wartość projektu to 7 250 310,54 zł (z czego ok. 7,17 mln zł stanowi dofinansowanie z UE, a 72,5 tys. zł pochodzi z budżetu województwa). Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie społeczne, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy na realizację zadań związanych z walką z COVID-19. Na zdjęciu od lewej: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie Małgorzata Romanko.
Na zdjęciu od lewej: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Małgorzata Romanko udzielają wywiadu dla mediów w związku z podpisaną umową na realizację zadań związanych z walką z COVID-19.
Na zdjęciu Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Małgorzata Romanko udziela wywiadu dla mediów w związku z podpisaną umową na realizację zadań związanych z walką z COVID-19.
Na zdjęciu od lewej: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Tokarczuk oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Małgorzata Romanko