W ramach projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”  funkcjonuje 5 mieszkań dla uczestników projektu –  3 na terenie województwa lubelskiego i po 1 na terenie województw – świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Mieszkania prowadzone są przez organizacje pozarządowe – Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”, Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”.

W okresie od lipca 2019 do lutego 2020 zrealizowano doradztwo zawodowe dla mieszkańców oraz kursy usamodzielniające mające na celu ich pełną aktywizację społeczno-zawodową; dla niektórych osób kursy te miały charakter szkoleń zawodowych.

Mieszkańcy wraz z opiekunami mieszkań uczestniczyli w integracyjnym turnusie wyjazdowym (wrzesień 2019).

Kadra mieszkań odbyła 3-dniowe szkolenie dotyczące pracy z osobami chorującymi psychicznie, postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz metod aktywizacji tych osób. Ponadto pracownicy uczestniczyli w 2 superwizjach.

Aktualnie, mimo ciężkiej sytuacji epidemiologicznej wszystkie mieszkania funkcjonują – mieszkańcy uczestniczą w zajęciach i treningach prowadzonych przez opiekunów, psychologów i terapeutów oraz otrzymują niezbędne wsparcie indywidualne. Niektórzy z nich kontynuują pracę w warunkach chronionych.

W związku z pandemią ROPS Lublin – Lider projektu wydał instrukcję postępowania w mieszkaniach wspomaganych prowadzonych w ramach projektu, dla pracowników i mieszkańców.

Wszystkie mieszkania zostały wyposażone w zapas środków zabezpieczających przed wirusem SARS-CoV-2: płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz termometry bezdotykowe.

Ponadto, w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą tj. Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, część oszczędności z budżetu projektu zostanie przeznaczona na walkę z COVID-19 w województwie lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim, głównie poprzez zakup środków zabezpieczających przed wirusem i ich dystrybucję wśród beneficjentów instytucji pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych.

O wszelkich nowych działaniach podejmowanych przez ROPS Lublin będziemy informować na bieżąco.