Dla kogo granty?

W ramach projektu pn.: „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej” o granty mogą ubiegać się podmioty prowadzące na terenie województwa lubelskiego Domy Pomocy Społecznej, znajdujące się w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Lubelskiego, o których mowa w art. 57 Ustawy  o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) na dzień wprowadzenia stanu epidemii w Polsce tj. 20.03.2020 r.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia Wniosku są:

  • jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, posiadające pełnomocnictwo/ upoważnienie do reprezentowania organu prowadzącego (do złożenia wniosku, podpisania Umowy o powierzenie Grantu, rozliczenia Grantu),
  • organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne,

Podmioty powinny posiadać stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek, które ubiegają się o Grant.

Cel grantów

Granty mogą być wydatkowane na doposażenie ww. placówek m.in. w sprzęt medyczny niezbędny do powstrzymywania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatek. zatrudnienie nowych osób, zapewnienie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych ww. instytucjach, zapewnienie miejsc odbywania kwarantanny oraz miejsc noclegowych i wyżywienia dla personelu DPS.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków jest naborem zamkniętym, przewidującym III rundy konkursowe:

  1. I runda konkursowa: od 17.07.2020  do 24.07.2020 r.,
    1. II runda konkursowa: od 10.08.2020 do 17.08.2020 r. 
    1. III runda konkursowa: od 24.08.2020 do 31.08.2020 r. 

Jak ubiegać się o środki? 

Za organizację naboru grantów odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Wnioskodawca wypełnienia formularz Wniosku o uddzielenie grantu, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Następnie skan wypełnionego i podpisanego Wniosku należy złożyć za pośrednictwem poczty e-mail na adres rops@lubelskie.pl  lub w przypadku braku takiej możliwości, w formie papierowej na adres urzędu (decyduje data wpływu do urzędu) w następujących terminach:

1) I runda konkursowa – od dnia 17.07.2020 do dnia 24.07.2020 roku,

2) II runda konkursowa – od 10.08.2020 do dnia 17.08.2020 roku,

3) III runda konkursowa – od 24.08.2020 do dnia 31.08.2020 roku.

W przypadku złożenia skanu wniosku za pośrednictwem poczty e-mail, Wnioskodawca ma obowiązek dostarczenia oryginału Wniosku w formie papierowej przed podpisaniem umowy o udzielenie grantu, w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie  osobiście lub listownie na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin Wniosek o udzielenie Grantu w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej

Wnioski w formie papierowej należy składać w godzinach pracy urzędu, tj. w dni robocze od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2 w Lublinie, I piętro, pokój 136.

Dodatkowe informacje:

Projekt pn.:Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Realizacja ww. projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Wartość projektu wynosi: 22 770 924,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 19 191 334,74 zł., środki dotacji celowej:  3 579 589,26 zł.

Osoby do kontaktu:

  • Iwona Kędziera, tel.81 528 76 24
  • Ewa Chudzik, tel. 81 528 76 24