Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie wspierające samorządy lokalne Subregionu chełmsko – zamojskiego (Powiaty: krasnostawski, tomaszowski, chełmski, zamojski oraz hrubieszowski) i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy

Celem spotkania jest wspieranie samorządów lokalnych i innych instytucji współpracujących w obszarze ekonomii społecznej.  Organy JST i PES uzyskują dostęp do nowych form współpracy i zlecania zadań opartych na dialogu, wspólnym badaniu możliwości i potrzeb społeczności lokalnych, które może  mieć ważny wkład w proces kształtowania rzeczywistości społecznej na poziomie lokalnym.

Spotkanie poprowadzi Pani Karolina Koguciuk,, edukatorka i animatorka w obszarze Ekonomii Społecznej. Absolwentka “Zarządzania Rozwojem Społeczności Lokalnych” Collegium Civitas w Warszawie, “Kierowanie procesami edukacyjnymi w obszarze rewitalizacji, przedsiębiorczości, samorządności lokalnej” WSP im. J. Korczaka w Warszawie oraz “Zarządzania i Marketingu” na Politechnice Lubelskiej. Od 10 lat związana z Ekonomią Społeczną w  zakresach: zarządzania PES, współpracy PES o zasięgu krajowym i międzynarodowym, pracy w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej, pracy animacyjnej i edukacyjnej dla JST na terenie całego kraju, lokalnymi instytucjami i przedsiębiorcami, szkołami, lokalnymi liderami i animatorami oraz osobami, którym ekonomia społeczna jest dedykowana w obszarach rewitalizowanych miast i na terenach wiejskich. Współautorka Lokalnych Planów Rewitalizacji, rekomendacji pracy ze społecznością obszarów zdegradowanych, autorka wielu projektów wspierających rozwój lokalny Lubelszczyzny.

Spotkanie będzie prowadzone w formule aktywnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Zapewniamy wyżywienie oraz materiały szkoleniowe

Kto może wziąć udział w spotkaniu?  Spotkania są dedykowane dla przedstawicieli JST, ich jednostek organizacyjnych i innych instytucji współpracujących w obszarze ekonomii społecznej oraz przedstawicieli PES z powiatu na terenie, którego odbywać będzie się spotkanie.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w spotkaniu?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Skan formularza zgłoszeniowego można wysłać e-mailem na adres: ewa.chudzik.rops@gmail.com lub faksem na nr 81 5287630 w terminie do 2 dnia  przed spotkaniem.

Osoba odpowiedzialna za zdanie: Ewa Chudzik, telefon do kontaktu: 815287624.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W załączeniu:

  1. Harmonogram spotkań
  2. Karta zgłoszeniowa
  3. Oświadczenie uczestnika
  4. Regulamin rekrutacji
  5. Ramowy program spotkania