Zadania Oddziału

Opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy  w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych;| Opracowywanie informacji dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; Dofinansowanie robót dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem […]

Konkursy/dotacje

Podstawa prawna: art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej […]

Zakłady aktywności zawodowej

Dofinansowanie do kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej. W ramach tego zadania podmioty, […]

Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Współpraca z wojewódzką społeczną radą ds. osób niepełnosprawnych przy Marszałku województwa lubelskiego Podstawa prawna: art. 44a ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i […]

Dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie robót dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań […]

Opiniowanie ośrodków przyjmujących grupy turnusów rehabilitacyjnych

Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. W ramach zadania pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przeprowadzają wizytację ośrodka i na […]

Instytucje z którymi współpracuje Oddział

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Lubelski Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Pliki do pobrania

OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE   Tabele dotyczące zadań realizowanych przez powiaty województwa lubelskiego – na potrzeby Informacji dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych za 2019 r. Tabela 1 – zadania powiatu realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie w 2019 roku Tabela 2 – zadania powiatu realizowane przez powiatowe […]

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

1. Publikacja poświęcona osobom niepełnosprawnym na stronie www.ludziebezbarier.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl