Skip to content

Rehabilitacja

Zadania Oddziału

Opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy  w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych;| Opracowywanie informacji dla Pełnomocnika Rządu […]

Konkursy/dotacje

Podstawa prawna: art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o […]

Zakłady aktywności zawodowej

Dofinansowanie do kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz […]

Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Współpraca z wojewódzką społeczną radą ds. osób niepełnosprawnych przy Marszałku województwa lubelskiego Podstawa prawna: art. 44a ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej […]

Dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie robót dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia […]

Opiniowanie ośrodków przyjmujących grupy turnusów rehabilitacyjnych

Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej […]

Instytucje z którymi współpracuje Oddział

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Lubelski Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Pliki do pobrania

OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE   Tabele dotyczące zadań realizowanych przez powiaty województwa lubelskiego – na potrzeby Informacji dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych […]

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

1. Publikacja poświęcona osobom niepełnosprawnym na stronie www.ludziebezbarier.pl