RODO

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):
 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie z siedzibą przy ul. Diamentowej 2, 20-447 Lublin.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod.rops@lubelskie.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku podejrzenia, że sposób przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora narusza rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Administrator danych osobowych , adres jego siedziby:

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2

Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby i dane kontaktowe:

Katarzyna Wawszczak, ul.Diamentowa 2, 20-447 Lublin tel.  (81)5287650,  (81)5287637

e-mail: iod.rops@lubelskie.pl