[su_spoiler title=”Informacje ogólne” style=”fancy”]

Umowa pomiędzy Bankiem Światowym a polskim rządem w sprawie pożyczki na finansowanie Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich została podpisana 7 kwietnia br. Program ma trwać cztery lata i został zaplanowany w taki sposób, by co piąta gmina w Polsce otrzymała skuteczne narzędzia pomocne w trwałym rozwiązywaniu problemów społecznych.Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich składa się z trzech części – reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Programu Integracji Społecznej oraz kampanii informacyjno-promocyjnej na temat problemów integracji społecznej.

Cele programu:
1. Poprawa spójności społecznej i minimalizacja zjawiska wykluczenia społecznego w gminach i na obszarach wiejskich.
2. poprawa skuteczności działania KRUS Poprzez wzmocnienie jego potencjału administracyjnego i analitycznego oraz usprawnienie zarządzania procesami podejmowania decyzji
3. kampania informacyjno – promocyjna zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat znaczenia problemu wykluczenia społecznego w procesach rozwoju społecznego i gospodarczego.

Rodzaj wsparcia w ramach komponentu 2 Integracja społeczna:
Usługi skierowane do różnych grup odbiorców tj.
1. Ludzi starszych
– Usługi opiekuńcze o różnym zakresie i charakterze zależnie od indywidualnych potrzeb organizowane przez różne podmioty – pomoc sąsiedzka, profesjonalne opiekunki realizujące specjalistyczne usługi,
– Środowiskowe formy opieki nad osobami w podeszłym wieku, dostosowujące swoje usługi do potrzeb i oczekiwań tych osób, /pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb, rozwoju zainteresowań i samorealizacji/,
– Rozwój usług wspomagających, ułatwiających codzienne funkcjonowanie/ dostęp do informacji, gastronomia, transport, kształcenie ustawiczne/.
– Rozwój form pomocy w okresowym wyręczaniu opiekunów rodzinnych,
– Mieszkania chronione dające możliwość maksymalnie długiej samodzielności,
– Wspieranie różnych form samopomocy
– Rozwój instytucjonalnych form opieki.
2. Dzieci i młodzieży
– Rozwój sieci świetlic środowiskowych dostępnych dla wszystkich dzieci z szeroką ofertą dającą możliwość rozwoju zainteresowań, promującą pożądane zachowania, kształtującą właściwe postawy oraz zapewniającą pomoc w edukacji czy dającą możliwość zjedzenia ciepłego posiłku,
– Tworzenie klubów młodzieżowych z ofertą adekwatną dla potrzeb nastolatków opartą na samorządności i samoorganizacji z udziałem wychowawcy,
– Tworzenie kawiarenek internetowych,
– Tworzenie sieci poradnictwa i wspierania w sytuacjach kryzysowych ale również poradnictwa zawodowego dla młodzieży,
– Tworzenie oferty działań woluntarystycznych przez młodzież na rzecz innych grup wymagających pomocy w środowisku lokalnym,
– Tworzenie zastępczych form opieki głównie rodzinnej dla dzieci i młodzieży, której rodzice niewłaściwie wywiązują się ze swoich obowiązków.
3. Rodzin z dziećmi
– Rozwój poradnictwa prawnego, socjalnego, rodzinnego oraz pedagogiczno – psychologicznego,
– Rozwój opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku szkolnym i młodszym,
– Rozwój czasowej, opieki nad dziećmi,
– Mini przedszkola lub mini żłobki o charakterze rodzinnym.
Dofinansowanie:
Pomoc w ramach Programu mogą otrzymać gminy zakwalifikowane do udziału w Programie na podstawie czterech grup wskaźników związanych z:
– cechami położenia
– demograficzną charakterystyką mieszkańców
– problemami gospodarczymi
– problemami społecznymi
Realizacja zadań:
Realizacja zadań w ramach Programu spoczywać będzie na gminach.
Wybór realizatora zadania, w zależności od rodzaju realizowanego przez gminę zadania odbywać się będzie w oparciu o procedury krajowe:
– ustawa z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej lub
– ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wzory ofert na realizację zadania stanowią odpowiednio:
 Rozporządzenie MPS z dnia 8 marca 2005 r., w sprawie określenia wzoru ofert podmiotu uprawnionego
 Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 grudnia 2005 r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadnia
Etapy procedury kontraktowania:
1. opracowanie przez gminę treści projektu
2. akceptacja powyższego projektu przez ROPS – jeśli umowa pierwsza w gminie lub Bank – jeśli umowa pierwsza w województwie
3. publikacja ogłoszenia przez gminę w BIP, prasie, na tablicy ogłoszeń oraz przez ROPS na stronie internetowej
4. składanie przez zainteresowane podmioty ofert w otwartym konkursie
5. ocena złożonych ofert pod względem wykonalności, kosztów, jakości i doświadczenia
6. wyłonienie realizatora zadania
7. przygotowanie uzasadnienia wyboru realizatora zadania
8. przygotowanie umowy na realizację zadania
9. akceptacja projektu umowy przez ROPS – jeśli pierwsza w gminie lub przez Bank – jeśli pierwsza w województwie
10. zawarcie umowy z realizatorem zadania
11. publikacja uzasadnienia wyboru realizatora zadania w BIP

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Dokumenty” style=”fancy”]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Wydarzenia” style=”fancy”]

Kalendarium prac nad Programem:

 • 2008-09-02
  Termin wprowadzania danych do systemu MIS
 • 2008-09-01
  Ankieta oceny pracy konsultanta Regionalnego Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
 • 2007-07-12
  Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – katalog usług
 • 2007-02-12
  Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – prezentacja Integracja Społeczna – PO KL
 • Metodologia i struktura przygotowania strategii rozwiązywania problemów społecznych
 • 2007-01-15
  Podręcznik Realizacji Programu Integracji Społecznej (projekt) Poakcesyjny program wsparcia obszarów wiejskich – Podręcznik operacyjny (projekt)
 • 2006-09-12
  MPiPS poszukuje konsultantów indywidualnych do wdrażania PPWOW
 • 2006-09-06
  Oficjalna strona internetowa PPWOW
 • 2006-06-29
  Startuje Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 • 2006-05-23
  Spotkanie z przedstawicielem Banku Światowego
 • 2006-04-25
  Komunikat w sprawie Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich
 • 2005-12-13
  Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Ważne informacje” style=”fancy”]

9 listopada 2010 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie odbyła się „Konferencja podsumowująca i promująca efekty realizacji Programu Integracji Społecznej w województwie lubelskim”. Celem Konferencji była promocja inicjatyw powstałych w ramach Programu w gminach województwa lubelskiego oraz wyróżnienie liderów gminnych i innych osób, które wykazały osobiste zaangażowanie w działania aktywizujące społeczność lokalną. Do udziału w konferencji zaproszono wszystkie gminy objęte programem. Ponadto swoją obecnością zaszczycili: Poseł na Sejm RP – Jan Łopata, Senator RP – Jerzy Chróścikowski , Członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Arkadiusz Bratkowski oraz kierownik Zespołu Zarządzającego Programem w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Andrzej Bladoszewski.
Podczas konferencji zaprezentowano dokonania w ramach Programu Integracji Społecznej między innymi poprzez prezentację multimedialną z wyników realizacji Programu, panel dyskusyjny „Co dał Lubelszczyźnie Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich”, a także wystawę prac artystycznych i lokalnych produktów przygotowanych przez gminy uczestniczące w Programie. Następnie zostały wręczone podziękowania oraz wyróżnienia dla Wójtów Gmin, liderów gminnych, koordynatorów gminnych oraz konsultantów regionalnych. Całość konferencji uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”.

Galeria:

Invalid Displayed Gallery

[/su_spoiler]

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl