Jakie wyzwania stawiane są wobec ekonomii społecznej i solidarnej w kontekście zmian na rynkach pracy? W jakim kierunku modelować ekonomię społeczną w Polsce? Jak wspierać współpracę i przechodzenie z jednostek reintegracyjnych do pracy w innych podmiotach ekonomii społecznej i na otwartym rynku? Te i inne kwestie będą omawiane podczas cyklu debat dotyczących regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej.

Debaty odbędą się w ramach IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Forum organizowane będzie w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”

Debaty będą miały formę wideokonferencji i odbędą się w czterech termiach:

  • 9 czerwca – Polski model ekonomii społecznej i solidarnej – przedsiębiorczość społeczna jako narzędzie aktywnej polityki społecznej
  • 16 czerwca – Przedsiębiorstwo społeczne – szansa na reintegrację i świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym
  • 23 czerwca – Ekonomia społeczna i solidarna i usługi społeczne – w kierunku synergii?
  • 7 lipca – Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej i wyzwania koordynacyjne na poziomie krajowym i regionalnym

Cykl debat wpisuje się w kolejny etap prac nad regulacją prawną w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej. Celem ich jest z jednej strony zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do dialogu i ogólnej refleksji na temat ekonomii społecznej, a także jej roli w polityce społecznej, z drugiej zaś pomoc w sformułowaniu konkretnych propozycji rozwiązań prawnych, które będą wykorzystane do prac nad ustawą.

Dodatkowe informacje na temat cyklu debat dostępne są na stronach Ekonomiaspoleczna.gov.pl