W odpowiedzi na zadane pytanie w piśmie z dnia 10.04.2020 r. Czy w okresie trwającej pandemii należy realizować przyznane specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi? Informuję, że zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1507, ze zm.) do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, nie wyłączyła realizacja zadań pomocy społecznej, w tym wykonywania usług opiekuńczych. Zatem nie ma podstaw do tego, aby te zadania nie były w okresie pandemii realizowane.

Jednocześnie należy podkreślić, że przy ich wykonywaniu zgodnie z przekazywanymi gminom zaleceniami Wojewody Lubelskiego, konieczne jest zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa i dostarczanie pracownikom przez pracodawcę materiałów ochronnych.

Należy również zwrócić uwagę, że usługi te nie mogą być realizowane przez podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne, których działalność została wstrzymana na mocy ww. ustawy..

Changed status to publish