Akty prawne

Wspólnotowe akty prawne:

Dnia 1 maja 2010 r. weszły w życie dwa rozporządzenia zmieniające zasady postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego:

  1. Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
    w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L Nr 166/1 z dnia
    30 kwietnia 2004 r.)
  2. Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L Nr 284/1 z dnia 30 października 2009 r.).

Rozporządzenia powyższe zastępują dotychczas obowiązujące Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE Nr L 149 z dnia 5 lipca 1971 r. z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dn. 21 marca 1972 r. dotyczące wykonywania Rozporządzenia (EWG) nr 1408/71.

Przepisy Rozporządzenia Nr 883/2004 oraz Rozporządzeniami Nr 987/2009 od 1 maja 2010 r. miały zastosowanie wyłącznie do osób przemieszczających się pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Od 1 kwietnia 2012 r. przepisy te mają także zastosowanie do osób przemieszczających się pomiędzy krajami Unii Europejskiej i Szwajcarią, zaś od 1 czerwca 2012 r. – między krajami Unii Europejskiej a Liechtensteinem, Norwegią i Islandią.

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Nr 1231/2010 z dn. 24 listopada 2010 r. (Dz. U. UE L 344 Nr 53 z dn. 29 grudnia 2010 r.) rozszerzającego Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i Rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo, z dn. 1 stycznia 2011 r., przepisami Rozporządzeń Nr 883/2004 oraz 987/2009 objęto również obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami z mocy ich zapisów, jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (tj. ze względu na brak obywatelstwa krajów UE).

Szczegółowy wykaz decyzji i zaleceń Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, dotyczących stosowania rozporządzeń regulujących obszar koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii zamieszczony został na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych: