Dla interesanta

Dla interesanta.
Szanowni Państwo w celu poprawienia jakości obsługi, a także w celu ułatwienia Państwu postępowania dotyczącego ubiegania się przez Państwa o świadczenia rodzinne poza granicami Polski, w poniższych zakładkach umieszczone zostały procedury postępowania, a także dokumenty i oświadczenia do pobrania oraz wzory ich wypełniania.

[su_spoiler title=”Informacje dotyczące uzyskania zasiłku rodzinnego na terenie Niemiec”]

zasiłek rodzinny_niemcy

zasiłek rodzinny_niemcy 2

[/su_spoiler]

 

[su_spoiler title=”500+ dla samotnych rodziców”]

Od 1 sierpnia rodzice i opiekunowie składają  wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. W przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci prawo do świadczenia 500+ zostało uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica. Zmiana ma zachęcać do składania przez obywateli oświadczeń zgodnych ze stanem faktycznym.

 

Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę
w rodzinie, w której jest wychowywane dziecko niepełnosprawne) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko.

 

Deklaracja stanu faktycznego

 

Ze względu na występujące wcześniej przypadki deklarowania samotnego wychowywania dzieci niezgodnie ze stanem faktycznym została wprowadzona zasada, że prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica.

 

Sprawdzone rozwiązanie

 

To rozwiązanie nie jest jednak nowe. Funkcjonuje bowiem już od 12 lat w odniesieniu do zasiłku rodzinnego. Tu również warunkiem otrzymania wsparcia jest ustalenie alimentów na dziecko od drugiego rodzica. Oznacza to, że rodzice samotnie wychowujący dzieci, którzy otrzymują obecnie zasiłki rodzinne, spełnią także warunek ustalenia alimentów wprowadzany przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego.

 

Kogo to dotyczy?

 

Obowiązek ustalenia alimentów od drugiego rodzica dotyczy wszystkich samotnych rodziców starających się o 500+. Nie ma tu znaczenia, czy wnioskodawca ubiega się
o świadczenie na pierwsze czy na drugie i kolejne dzieci.

 

Konkubinaty i rodziny patchworkowe

 

W przypadku gdy osoba wnioskująca o świadczenie 500+ podaje w składzie rodziny partnera, z którym wychowuje chociaż jedno wspólne dziecko, wymóg ustalenia alimentów nie obowiązuje. W takim przypadku partner jest bowiem traktowany tak samo jak małżonek. Podobne zasady dotyczą tzw. rodzin patchworkowych.

 

Obowiązek ustalenia alimentów od drugiego rodzica zachodzi jednak wtedy, gdy osoba wnioskująca o świadczenie 500+ wychowuje dzieci z poprzedniego związku
i tworzy związek z nowym partnerem, z którym nie ma jednak wspólnego dziecka.

 

Jakie przedstawić dokumenty?

 

W myśl nowych przepisów rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć do wniosku o świadczenie 500+ pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

 

Chodzi tu o: odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem bądź
o umowę o alimenty w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności nadawaną przez sąd.

 

3 miesiące na uzupełnienie wniosku

 

Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony ww. tytuł wykonawczy ustalający alimenty na dziecko od drugiego rodzica, gminny organ właściwy przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

W przypadku gdy wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument
w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

 

Bieg 3-miesięcznego terminu ulegnie zawieszeniu w razie niedostarczenia przez osobę samotnie wychowującą dziecko tytułu wykonawczego z uwagi na to, że sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie
o alimenty (takie rozstrzygnięcie sąd jest możliwe w przypadku wystąpienia przez osobę ubiegającą sięo alimenty z wnioskiem do sądu o zabezpieczenia powództwa
o alimenty). Bieg terminu ulegnie zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego. Po dostarczeniu wymaganego tytułu wykonawczego świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, od którego drugi z rodziców został zobowiązany do zapłaty alimentów.

 

Powyższe rozwiązanie zapewnia czas na dostosowanie się do nowych wymogów ustawowych.

 

Większe bezpieczeństwo

 

Samotny rodzic powinien zadbać o alimenty na dziecko od drugiego rodzica nie tylko ze względu na możliwość otrzymania świadczenia wychowawczego 500+ lub zasiłku rodzinnego. Posiadanie tytułu wykonawczego daje poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość sądowej egzekucji należności, jeśli rodzic nie wywiązuje się ze zobowiązań. Alimenty należy egzekwować, zaś tych, którzy uchylają się od ich płacenia, pociągać do odpowiedzialności. Trzeba bowiem pamiętać, że podstawowym obowiązkiem rodzica jest utrzymywanie dziecka.

 

Wyjątek od reguły

 

Wymóg ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców nie ma zastosowania do tych sytuacji, w których z przyczyn obiektywnych ustalenie alimentów byłoby niemożliwe. Będzie tak na przykład wtedy, gdy drugi z rodziców nie żyje lub gdy ojciec dziecka jest nieznany, a także wówczas, gdy sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka albo gdy dziecko – zgodnie
z orzeczeniem sądu – jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców (rozwiedzionych, żyjących w separacji lub rozłączeniu), sprawowaną
w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 

Wniosek o wsparcie 500+ można złożyć osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo przesłać go pocztą. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się
o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru aż 4 kanały. Wśród nich: ministerialny portal Emp@tia, obywatel.gov.pl, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowość elektroniczną.

 

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Jak i gdzie można ubiegać się o świadczenia rodzinne .”]

Szanowni interesanci,

w celu uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych na terenie innego kraju, w którym pracuje bądź zamieszkuje członek rodzinny powinniście Państwo złożyć wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych w instytucji tamtego Państwa Członkowskiego. Jako przykład takiej instytucji można podać na terenie Niemiec –Familienaksse Bundesagetur für Arbeit, na terenie Norwegii są to NAV – norweskie urzędy pracy, czy też belgijskie kasy takie jak Acerta, natomiast na terenie Szwajcarii najczęściej wypłatą zasiłków zajmują się poszczególni pracodawcy.   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jest jedynie instytucją, która na specjalnie do tego przeznaczonych drukach tj. formularzach z serii SED oraz E 400 potwierdza dla ww. instytucji informacje między innymi na temat składu rodzinny, pobierania zasiłków rodzinnych itp.

Podkreślić należy, iż każde państwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii podczas procesu przyznawania świadczeń rodzinnych kieruje się swoim własnym ustawodawstwem i przed złożeniem wniosku warto odwiedzić stronę internetową danej instytucji i sprawdzić jakie dokumenty są wymagane w celu uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych. Z naszej praktyki wynika, iż część krajów wprowadziła druki dwujęzyczne, np. w wersji niemieckiej oraz w wersji polskiej. Każdy kraj kieruje się swoim wewnętrznym ustawodawstwem i procedurami, dlatego przed złożeniem wniosku, warto upewnić się jakie dokumenty są wymagane przez instytucję danego Państwa. Natomiast najważniejszą kwestią jest to, iż z tytułu wykonywania pracy lub zamieszkiwania w danym Państwie członkowskim zgodnie z europejskimi regulacjami prawnymi takie świadczenia Państwu przysługują.

W dalszej części znajdziecie Państwo informacje, które w przejrzysty sposób pozwolą Państwu uzyskać niezbędne informacje dotyczące uzupełnienia formularzy z serii E 400 oraz wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Formularze E 401 oraz formularz E 411.”]

Szanowni Państwo,

Formularze z serii E 400 w tym najczęściej występujące formularze E 401 i E 411 służą do wymiany informacji pomiędzy instytucjami, a więc pomiędzy ROPS w Lublinie oraz instytucjami, w których ubiegacie się Państwo o świadczenia rodzinne. Formularze takie wystawione są przez instytucję właściwą Państwa Członkowskiego w którym ubiegacie się Państwo o świadczenia rodzinne i powinny zostać one przekazane do właściwego ROPS –u celem uzupełnienia i odesłania do właściwej instytucji, która po przeanalizowaniu przekazanych informacji podejmie decyzje o wypłacie Państwu świadczeń rodzinnych. Formularze z serii E 400 mogą być jedynie wypełnione tylko i wyłącznie przez ROPS. Żaden inny organ, nie jest do tego upoważniony!!! Jedyny wyjątek stanowi formularz E 402 służący do potwierdzenia kontynuacji nauki przez dziecko. Może być on uzupełniony
i opieczętowany przez szkołę w której dziecko się uczy.

Poniżej znajdziecie Państwo wzór prawidłowo uzupełnionego formularza E 401 i E 411, a także wykaz dokumentów jakie są potrzebne ROPS do ich uzupełnienia.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.”]

Szanowni Państwo,

Drugim ważnym elementem postępowania administracyjnego w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych są Państwa wnioski o ustalenie prawa od świadczeń rodzinnych składane w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Poniżej znajdziecie Państwo wykaz dokumentów jakie są niezbędne ROPS do wydania decyzji administracyjnej w Państwa sprawie.

ROPS w Lublinie informuje, iż zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  w przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych na Państwu ciąży obowiązek niezwłocznego powiadomienia
o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne. Zgłoszenie wyjazdu członka rodziny za granicę i wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej pozwoli Państwu uniknąć zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami!!!

[/su_spoiler]