Zadania oddziału

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jest samorządową jednostką administracji publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz instytucją właściwą w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczania społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.

Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w ramach świadczeń rodzinnych na poziomie samorządu województwa lubelskiego realizuje Oddział ds. świadczeń rodzinnych na postawie art. 21 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456.). Nakłada ona na samorząd województwa zadania z zakresu świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, do których należy pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii oraz wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Stosownie do art. 30 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Oddział prowadzi także postępowania egzekucyjne w sprawach świadczeń rodzinnych, w przypadku ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Do innych zadań Oddziału należy gromadzenie oraz przekazywanie do właściwych instytucji krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii informacji niezbędnych do ustalenia przez te organy uprawnień do świadczeń rodzinnych dla osób przebywających na terenie ich krajów, bądź dla członków rodzin tych osób przebywających w Polsce oraz współpraca z instytucjami Państw Członkowskich. Stosownie do decyzji Nr 201 z dn. 15 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do stosowania Rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 (seria E 400), jak również na podstawie Decyzji Nr E1 z dn. 12 czerwca 2009 r. w sprawie praktycznych porozumień dotyczących okresu przejściowego dla wymiany danych drogą elektroniczną, o której mowa w art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przekazuje informacje właściwym instytucjom zagranicznych na formularzach z serii E 400 oraz SED.