W dniach 5-6 grudnia 2019 r. odbyło się dwudniowe szkolenie pt „Nowe wyzwania
w polityce społecznej – wybrane zagadnienia”.

Szkolenie adresowane było do kadry kierowniczej powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa lubelskiego.

W programie szkolenia znalazły się takie tematy jak:

– Rola powiatowych centrów pomocy rodzinie w świadczeniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, który przestawił Pan dr Paweł Wiśniewski reprezentujący Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim;

– Innowacje w pomocy społecznej na przykładzie projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” omówił Pan Krzysztof Pulikowski przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kraśniku.

Dużym zainteresowaniem uczestników szkolenia cieszyła się tematyka dotycząca realizacji zadań powiatu wynikająca z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

– Przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Małgorzata Frant-Błażucka zabrała głos na temat „Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w woj. Lubelskim.

– Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej Pani Bożena Przybylska i Pani Katarzyna Jaroszewicz omówiły projekt „Rozwój i upowszechnianie rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie bialskim”.

– Pracownicy Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie przestawili standardy dotyczące procedur kwalifikacji rodzin zastępczych w województwie lubelskim.

Szkolenie zostało wysoko ocenione przez biorących w nim udział.