Tarcza Antykryzysowa – instrument wspierający rynek pracy

Wczoraj, tj. 16 kwietnia 2020, w Lubelskim Centrum Konferencyjnym marszałek WL Jarosław Stawiarski wraz z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Andrzejem Pruszkowskim, wskazywali, jakie działania zostały podjęte w ramach tarczy antykryzysowej w naszym województwie.

WUP realizuje wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników:

 • z tytułu przestoju (dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju  w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składki na ubezpieczenia społeczne, czyli 1 533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy);
 • z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy (Fundusz dofinansuje do wysokości połowy wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi czyli 2 452,27 zł).

Do WUP w Lublinie wpłynęło dotychczas łącznie 210 wniosków na wsparcie ponad 12 000 pracowników na łączną kwotę ponad 61 000 000 zł.

Na pomoc z Funduszu Pracy udzielanej przez powiatowe urzędy pracy można liczyć w dwóch formach:

 • pożyczki;
 • dofinansowania do wynagrodzeń.

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców (przedsiębiorcę zatrudniającego do 10 pracowników):

 • wysokość: do 5 000,00 zł;
 • podmiot udzielający: Starosta/Prezydent Miasta poprzez PUP/MUP;
 • podstawa: wniosek złożony przez mikroprzedsiębiorcę;
 • liczba dotychczas złożonych wniosków w województwie lubelskim: 4549;
 • kwota, na jaką złożono ww. wnioski: ok. 22 mln zł.

Wojewódzki Urząd Pracy pozyskał dla finansowania tego instrumentu w naszym regionie łączną kwotę 156 100 000 zł, która pozwoli na sfinansowanie ponad 30 000 pożyczek. Kwota będzie rosnąć w miarę zgłaszanych potrzeb.

Województwo lubelskie wygospodarowało z regionalnego programu operacyjnego 89 mln złotych. Także w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój Wojewódzki Urząd Pracy przeznaczył ok. 70 mln złotych – mówił na spotkaniu marszałek Jarosław Stawiarski. – Resztę kwoty zabezpiecza budżet państwa.

Dofinansowanie do wynagrodzeń przeznaczone jest dla:

 • mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (w przypadku średnich przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 250 pracowników), w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19;
 • przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, w formie dofinansowania ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności;
 • organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

Podjęte przez nas działania świadczą o tym, że szybko reagujemy na sygnały dziejące się na rynku pracy i poważnie podchodzimy do kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią i idącą za tym falą zwolnień pracowników – przekonywał marszałek województwa.