Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych prowadzi drugą edycję projektu pn. „Aktywny Absolwent”, współfinansowanego ze środków PFRON i realizowanego w ramach pilotażowego programu „Absolwent”. Projekt skierowany jest do osób z całej Polski. 

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
  • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych, którzy ukończyli naukę maksymalnie 5 lat temu (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie).

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Uczestnikom są oferowane:

  • szkolenia i kursy zawodowe,
  • nauka języków obcych,
  • płatne staże zawodowe,
  • doradztwo i coaching.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl. Formularz zgłoszeniowy znajduje się do pobrania na stronie pzn.org.pl. We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również telefonicznie pod nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1065855;jsessionid=7BE59A30690DD6B4A8788A42F7995995