W ramach tarczy antykryzysowej dysponenci Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładowego Funduszu Aktywności mogą wydatkować środki tych funduszy na cele związane z ratowaniem miejsc pracy osób niepełnosprawnych, zapewnieniem ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji oraz działalności dysponenta, a także na wynagrodzenia i pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych – po uzyskaniu zgody PFRON.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań koordynujących wynikających z art. 34 ustawy o rehabilitacji przygotowało wniosek Wn-C-ZF.  Dotyczy on zgody na wydatkowanie środków ZFRON lub ZFA na podstawie art. 68gd ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.).

Na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych został opublikowany wniosek Wn-C-ZF oraz materiał dotyczący zgody na wydatkowanie ZFRON i ZFA w ramach tarczy antykryzysowej.

Przygotowany wniosek zawiera wszystkie niezbędne dane do obliczenia kwoty wydatków, w tym stanowiących pomoc, do oceny źródła jej finansowania, zasadności wydatków oraz wydania przez PFRON zgody (bez dodatkowego postępowania dowodowego). Zakres wniosku i zastosowanie się do jego zatwierdzonej treści wyłącza ryzyko podważania wydatków w trakcie postępowania kontrolnego.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących tego wniosku do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, a nie do PFRON. Na ostatniej stronie wniosku jest przycisk oznaczony „?! – Prześlij moje uwagi do formularza”, który umożliwia bezpośrednie zgłaszanie uwag i ich szybkie rozwiązanie.

Link do strony: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/wniosek-o-zgode-na-wydatkowanie-srodkow-zfron-i-zfa-w-ramach-tarczy-antykryzysowej/