Zadania i zakres współpracy z NGO

Realizacja Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami  pozarządowymi Pomoc w zwiększeniu udziału organizacji w realizacji celów publicznych, służących poprawie życia mieszkańców województwa Pomoc w tworzeniu instytucji i dialogu w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Działania na rzecz NGO w zakresie pomocy w realizacji celów  założonych w planach pracy organizacji Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym w formie otwartego […]

Konkursy ofert

Podstawa prawna o organizacji konkursów” Podstawowe akty prawne obowiązujące w konkursie ofert: USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U.2010.234.1536 j.t. z późniejszymi zmianami ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r.w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego […]

Baza adresowa Organizacji pozarządowych współpracujących z ROPS

Spis-organizacji-pozarządowych-2 – 18.12.2019 

Informator dla profesjonalistów Al-Anon o sobie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że na naszych stronach dostępny jest informator „Al-Anon o sobie”. Aktualny numer znajduje się w zakładce: Współpraca z NGO. Zachęcamy do zapoznania się z notą redakcyjną, jak również z artykułami dostępnymi w numerze. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje że na naszych stronach jest dostępny informator „Al-Anon o sobie”. Aktualny numer […]