Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, organ wykonawczy gminy sporządza, na podstawie opracowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ankiety, informację z realizacji działań podejmowanych w danym roku, wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Przypominamy,
o obowiązku sprawozdawczym. 

W załączeniu przekazujemy wzór kwestionariusza sprawozdawczego z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. Zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii wypełniony i podpisany kwestionariusz należy przesłać na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin w terminie do 31 marca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że kwestionariusz można znaleźć na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii: https://www.cinn.gov.pl/portal?id=1603513