Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje trzy badania społeczne:

  • „Dostępność usług skierowanych do osób starszych w gminach województwa lubelskiego”,
  • „Diagnoza skali przemocy w rodzinie, charakterystyka osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie oraz rodzaje działań instytucjonalnych przeciwdziałających zjawisku przemocy w rodzinie”,
  • „Diagnoza województwa lubelskiego w zakresie używania substancji psychoaktywnych wśród osób dorosłych oraz dostępności oferty pomocowej w obszarze przeciwdziałania uzależnieniu od substancji psychoaktywnych”.

Głównym celem badań jest diagnoza sytuacji w naszym województwie w ww. zakresie. Prowadzona analiza będzie wykorzystana do opracowania dokumentów strategicznych dla województwa lubelskiego.

Informujemy, iż badanie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Lublinie realizuje Grupa BST Sp. z o.o. z Katowic.

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o pełne wsparcie oraz współpracę z Wykonawcą badania. Prosimy również o udzielenie przedstawicielom Wykonawcy wszelkiej pomocy w wykonaniu ich zadań oraz zapewnienie im dostępu do wszelkich informacji związanych z realizacją projektu. Zapewniamy, że badanie ma charakter poufny, a wszystkie informacje zdobyte w trakcie jego realizacji wykorzystane zostaną wyłącznie do celów badawczych.