Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na II Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej województwa lubelskiego które odbędzie siew dniu 18 marca 2019 roku.

W spotkaniu mogą uczestniczyć  przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej w tym organizacji pozarządowych oraz instytucji wspierających ekonomię społeczną z terenu województwa lubelskiego.

Tematyka:

W ramach spotkania przewidziana jest część teoretyczna w formie wykładów oraz panelu dyskusyjnych poświęcona następującym zagadnieniom:

  • Usługi społeczne szansą dla ekonomii społecznej;
  • Stosowanie Klauzul społecznych w jednostkach samorządu terytorialnego;
  • Ekonomia społeczna w praktyce – prezentacja działań spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Część informacyjna w formie punktów doradczych instytucji wdrażających RPO WL, Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Urzędu Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Każdy z uczestników otrzyma odpowiedz  na nurtujące go pytania.

W trakcie spotkania wyróżnione zostaną samorządy oraz samorządowcy którzy w szczególny sposób wspierają rozwój podmiotów ekonomii społecznej na swoim terenie w ramach konkursów: „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” oraz „Samorządowiec przyjazny ekonomii społecznej”.

 Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik będzie miał zapewnione pełne wyżywienie oraz materiały dydaktyczno-piśmiennicze. Koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Skan formularza zgłoszeniowego można wysłać e-mailem na adres iwona.kedziera@lubelskie.pl  do dnia 13.03 2019 r.

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Iwona Kędziera, telefon do kontaktu: 815287622

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik nr 1 – Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 2 – Karta zgłoszeniowa

Załącznik nr 3 – Program Spotkania